zycie-chotomowa.pl

zycie-chotomowa.pl – dom, zdrowie, motoryzacja, zakupy

jak napisać umowę
Biznes

Jak napisać umowę i co w niej zawrzeć?

Umowa jest pisemnym uzgodnieniem dwóch stron mającym na celu ich obopólne dobro. Umowa określa obowiązki oraz prawa stron ją podpisujący wobec siebie.

Jak napisać umowę?

Umowy dotyczyć mogą różnych czynności i należy pamiętać podczas jej sporządzania, aby zawrzeć w niej następujące informacje:
* określić strony umowy
Zawarte tutaj informacje określają strony umowy, miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy.
Jeżeli umowa podpisywana jest przez osoby fizyczne umieścić trzeba w niej imię, nazwisko, adres oraz PESEL. Jeśli stronami umowy są przedsiębiorcy należy dopisać NIP oraz nazwę przedsiębiorstwa.
W dalszej części umowy strony nazywane są odpowiednio: zleceniobiorcą/zleceniodawcą/kupującym/sprzedającym,
* definicja pojęć
Umowa powinna być zwięzła, a przedmiot jakiego dotyczy nie musi być opisywany za każdym razem z detalami. Wystarczy opisać go raz na początku umowy i określić jak nazywamy będzie w dalszej jej części.
Ułatwieniem w czytaniu umowy będzie umieszczenie w niej słowniczka,
* prosty i precyzyjny język
Umowa wyraża wolę jej stron dlatego musi być ona napisana w jasny i łatwy do zrozumienia sposób. Kluczowe słowa zawarte w umowie muszę odpowiadać pojęciom zawarte w kodeksie. Umowę powinno pisać się dzieląc ją na paragrafy,
* równe prawa dla stron
Umowa umożliwia stronom realizację celów oraz ma za zadanie zabezpieczyć i ich interesy i zachęcić do współpracy. Ważne jest by określić prawa i obowiązki stron oraz konsekwencje ich naruszenia,
* konsultacja z prawnikiem
Aby mieć pewność, że umowa napisana jest w sposób prawidłowy warto skonsultować ją z prawnikiem, ponieważ w umowach często ukryte są niekorzystne warunki dla jednej ze strony.

Elementy zawarte w umowie

Prawidłowo sporządzona umowa musi zawierać następujące elementy:
– nazwa umowy – jest to oznaczenie rodzaju umowy umieszczone na środku pierwszej strony,
– data oraz miejsce zawarcia umowy – znajdują się obok nazwy umowy i pomagają w jej identyfikacji,
– oznaczenie stron – każda strona umowy być musi być oznaczona. Na oznaczenie stron składają się: imię, nazwisko, nazwa działalności, adres, PESEL lub numer KRS,
– oświadczenia stron – umożliwiają określenie stanu przedmiotu umowy,
– świadczenia stron i sposób ich spełnienia – ważnym elementem jest wskazanie na czym polegają świadczenia stron i sposób w jaki zostaną one spełnione,
– zabezpieczenie sposobu świadczeń – jest to kara dotycząca niezastosowania się do ustalenia umowy,
– określenie czasu trwania umowy – należy określić dokładny czas w jakim umowa obowiązuje,
– podpisy – każda umowa musi zostać podpisana przez obie jej strony.