17 lipca 2019

Imieniny obchodzą dzisiaj
Aneta, Bogdan
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Ogłoszenia, W naszym sąsiedztwie

Nasze pieniądze podzielone – budżet Gminy uchwalony – nasz komentarz

13 marca 2011 | Autor

 

Na co będą przeznaczone nasze pieniądze –

Komentarz do budżetu Gminy Jabłonna na rok 2011


budżet Gminy na 2011

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Jabłonna w dniu 26. stycznia 2011 roku został przyjęty jeden z najważniejszych dokumentów obecnego roku – budżet 2011, w którym zdecydowano na co zostaną wydane między innymi środki z naszych podatków i w jakim tempie realizowane będą najbardziej palące inwestycje w naszej Gminie.


Budżet jest planem finansowym gminy, a konstrukcja jego treści jest wyznaczona przez kilka zasad budżetowych.


Do najważniejszych z nich należą:


Zasada jedności – polega na tym, iż jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Do tego punktu wrócimy pod koniec tego artykułu.


Zasada jawności – Gmina jest odpowiedzialna za informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, inwestycjach w gminie, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach i sposobie wykorzystania zasobów pieniężnych.Zasada równowagi budżetowej – jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia wszelkich czynności, które mają na celu doprowadzenie do zachowania równowagi budżetowej w każdej formie prowadzenia gospodarki budżetowej.


Zasada szczegółowości – budżet musi być uchwalony i sporządzony z dokładnym określeniem dochodów i wydatków budżetowych (wskazanie konkretnych pozycji dochodowych i celów wydatkowych).


Budżet gminy, proces jego opracowywania, uchwalania i wykorzystywania jest elementem zarządzania gminą, w tym szczególnie istotne jest planowanie i zarządzanie finansowe.


Przed przystąpieniem do planowania gmina musi określić:


  • cele, które chce osiągnąć,
  • sposób w jaki chce osiągnąć zaplanowane cele (środki własne, kredyt, współfinansowanie, fundusze),
  • czas, w jakim chce uzyskać efekty lub zamierzone cele (wsad do budżetu na kolejne lata).


To tyle jeżeli chodzi o wstęp.


Do obecnego budżetu Gminy Jabłonna można mieć następujące zastrzeżenia.


1. Dotacje unijne


Znikome wsparcie inwestycji, które mogłyby być dofinansowywane ze środków unijnych/dotacji zewnętrznych. Warto wspomnieć, że średnio dofinansowanie w innych gminach to około 50% inwestycji i kosztów kwalifikowanych. Nasza Gmina zakłada minimalne dotacje unijne na rozwój infrastruktury. Wskazuje to na słabość zarządzania finansowego. Według informacji z Urzędu Gminy, składane są wnioski „na wszystko co się da”.

unijne5


Doceniamy starania, natomiast w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ważna jest skuteczność. Podobnie jak w piłce nożnej – ważna jest liczba celnych trafień, a nie ataków na bramkę.


Dlatego chyba warto spojrzeć jeszcze raz na składane wnioski, ich kompletność, jakość dokumentacji, sposób argumentacji i wyciągnąć naukę na przyszłość, tak aby uzyskać wsparcie przy dużych inwestycjach: budowie szkoły, kanalizacji i wodociągów.Warto też pamiętać, że starania o finansowanie zewnętrzne to nie tylko złożenie wniosku.


Gmina musi umieć „sprzedać” swój pomysł i przekonać odpowiednie „władze”, że dana inwestycja jest dobrze przygotowana i niezbędna dla naszej Gminy.


2. Wpływ budżetu na rozwój Gminy


Budżet Gminy Jabłonna jest bardzo pasywny. Dominują wydatki bieżące i socjalne. Rozumiemy, że Gmina ma swoje zadania statutowe, ale nie one decydują o rozwoju Gminy. Brak jest sensowych nakładów na infrastrukturę „przyciągającą” przedsiębiorców.


W gminie musi się lepiej żyć mieszkańcom, by była ona atrakcyjna dla inwestorów i nie została wykluczona z życia gospodarczego, inwestycyjnego i społecznego.


3. Obligacje


Emisja papierów wartościowych jest założeniem tego budżetu w 2011 r. i kolejnych latach jako sposób finansowania inwestycji.


Co do zasady papiery są droższe niż kredyty, gdyż prowizje pobierane przez banki są wyższe (np. za przygotowanie emisji, obsługę papierów). Ponadto rynek obligacji komunalnych jest rynkiem dosyć płytkim. Gmina na moment zatwierdzania budżetu nie miała przygotowanej analizy kosztów obsługi obligacji vs kredytu. W budżecie nie jest sprecyzowany koszt obsługi długu.


4. Zadłużenie Gminy


Wskaźniki zadłużenia Gminy są generalnie na akceptowanym poziomie (według naszych obliczeń – 7,2% stosunek spłaty kredytów do dochodu (max. 15%) oraz 40,9% stosunek kwoty długu do dochodu (max. 60%, wskaźniki obliczone przez Gminę są odmienne od naszych).


Należy podkreślić, że przed nami wiele kosztownych inwestycji: budowa szkoły, wodociągi, kanalizacja. Za obecnym zadłużeniem nie kryją się poważne inwestycje infrastrukturalne. Zwraca również uwagę proces lokowania nadwyżek budżetowych, który jest nieprzejrzysty: brak założeń co do oprocentowania lokat i kryteriów wyboru banku. Wskazuje to na słabość zarządzania finansowego.


5. Konstrukcja budżetu


Brak niektórych informacji o dochodach i wydatkach za rok 2010, zatem trudno ocenić czy w kontekście planu na rok 2011r. przychody rosną czy spadają, jaka jest dynamika kosztów. Słaba jakość przygotowania budżetu pod względem wskazania celowości inwestycji. Pozycje majątkowe w budżecie są dość luźno związane z WPI.


waga


Tyle w kwestii ogólnych uwag do budżetu.


Chcielibyśmy powrócić jeszcze do dwóch zasad konstrukcji budżetu Gminy i podziału inwestycji (wspólnych środków budżetowych) na poszczególne miejscowości Gminy Jabłonna.


Pierwszy dotyczy równowagi budżetowej. Każda ze społeczności lokalnych w ramach Gminy tj. Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa, a także Skierdy, Rajszew oraz pozostałe wsie, powinny otrzymywać równomierne finansowanie inwestycji. W obecnym budżecie Gminy równowaga ta jest mocno zaburzona.


Dzięki takiemu stanowi rzeczy jedne miejscowości rozwijają się szybciej, a inne wolniej, a w ten sposób tylko niektórym społecznościom żyje się lepiej.Jako radni z Chotomowa jesteśmy przeciwni takim podziałom. Dlatego budżet w wydaniu zaproponowanym przez Wójta i Urząd Gminy jest nie do zaakceptowania.


Najwięcej traci Chotomów wraz z Dąbrową Chotomowską.


W siedmiotysięcznej Jabłonnie (3,2 mln zł na inwestycje) główny nacisk położony jest na budowę kanalizacji i wodociągu (ul. Listopadowa i Królewska) oraz budowę przepompowni PIII i kanalizacji w jej otoczeniu. Znalazły się również środki na budowę ulicy Listopadowej.


Dla dwutysięcznej społeczności „Wsi za lasem”, za kwotę 1,8 mln zł, będzie rozpoczęta budowa oświetlenia kilku kilometrowego chodnika wzdłuż drogi nr 630, projekt stacji uzdatniania wody, ogrodzenie boiska w Skierdach, zagospodarownie terenu i wyposażenie GCKIS Skierdy. Największą inwestycją będzie droga przez las – ul. Jaśminowa w Rajszewie (link).


W sześciotysięcznym Chotomowie i Dąbrowie (1,2 mln. zł na inwestycje) nie zostanie wybudowana żadna droga, pomimo zapisów w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Nie będą też realizowane inwestycje, które były już w budżecie i zostały na „chwilę” zdjęte ze względu na sytuację finansową gminy i czekają już 3 lata na skuteczną realizację. Ta niekonsekwencja naszych władz spowoduje, że krótki 250 m. odcinek ciągu drogowego zachodniego Chotomowa również nie zostanie zrealizowany. Będą wykonywane tylko projekty, a w tym: przepompowni PIV i PV (dla kanalizacji) oraz stacji uzdatniania wody. Tylko dwa odcinki ulic zostaną oświetlone (Partyzantów 116/120) i Żeligowskiego.


W Chotomowie i Dąbrowie inwestycji jest najmniej 1 254 136 zł dla 5412 osób, więcej jest ich w Jabłonnie 3 225 459 zł dla 7414 mieszkańców, a najwięcej (w stosunku na 1 podatnika) we „wsiach za lasem” 1 830 100 zł z przeznaczeniem dla 2130 osób.


Podział inwestycji na jednego mieszkańca w naszej Gminie wygląda następująco: Chotomów wraz Dąbrową – 231 zł, Jabłonna – 435 zł oraz „Wsie za lasem” 859 zł na 1 mieszkańca. Są to widoczne dysproporcje.


zwycieski_projekt

Jak podaje Gmina największą inwestycją tej kadencji ma być budowa szkoły gminnej przy ul. Kisielewskiego (na granicy Jabłonny i Chotomowa).


Budżet ten nie odzwierciedla tych założeń. Urząd twierdzi, że „budowę szkoły skalkulowaną na 18,5 mln zł wykona w 2-3 lata” – trzymamy oczywiście kciuki ! Jednak nie pokazują tego zaplanowane środki, ani w budżecie na rok 2011, ani w „Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) 2011-2024r.”


Średnio na budowę szkoły gmina przewiduje tylko 2 mln zł rocznie, to mniej więcej tyle co zostało zaproponowane na budowę ul. Jaśminowej w Rajszewie.


Z budżetu na 2011r. i WPF „Wieloletniej Prognozy (…)” wynika, że I etap gminnej szkoły będzie mógł być wykonany najwcześniej w 2018 r.


Pozostała część budżetu gminy (z „Planu wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych”) to wydatki zaplanowane przez Rady Sołeckie i Sołtysów, w ramach Funduszu Sołeckiego.


Sołtysi zaplanowali:


Dąbrowa Chotomowska: urządzenie placu zabaw i wykonanie mapy informacyjno-promującej dla tej miejscowości.


Jabłonna: urządzenie placu rekreacyjno-sportowego.


„Wsie za lasem”
– Trzciany i Janówek II: urządzenie placów zabaw w każdej miejscowości
– Wólka Górska: poprawa infrastruktury drogowej i oświetlenia
– Boża Wola: oświetlenie ul. Dębowej, remont budynku klubu i zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenie terenu klubu i placu zabaw.
– Skierdy: ogrodzenie terenu boiska, zagospodarowanie terenu GCKIS i zakup urządzeń
– Suchocin: urządzenie i zagospodarowanie terenu boiska, ogrodzenie placu zabaw


Chotomów: nic nie zostało zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego i kwota ok. 26 tys. zł została skonsumowana przez gminny budżet na inne miejscowości.


Na koniec chcielibyśmy wrócić do zasady jedności przy konstrukcji budżetu. „Gmina to przedsiębiorstwo”, specyficzne przedsiębiorstwo mające swoje zadania społeczne, ale ciągle funkcjonujące w warunkach rynkowych ze swoim prezesem/managerem w postaci Wójta Gminy.


mala ojczyzna

Gmina pozyskuje lub nie finansowanie zewnętrzne, kontrakty, „produkuje” lub nie drogi, latarnie, place zabaw, opiekę oświatową, a my wszyscy – mieszkańcy Gminy jesteśmy głównymi interesariuszami, swoistą Radą Nadzorczą nad tym co robi Gmina.


Pamiętajmy o tym!


Przedstawione wyżej wątpliwości i zastrzeżenia do budżetu Gminy na rok 2011 zostały przedstawione przez Radnych Alternatywy dla Chotomowa, zarówno na Komisji Budżetowej w dniu 3 stycznia 2011 roku oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu.


Budżet Gminy Jabłonna został zatwierdzony większością głosów.


Radni Alternatywy dla Chotomowa nie głosowali za przyjęciem budżetu na 2011r. ani Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) 2011-2024r.”  w formie przedstawionej przez Wójta i Urząd Gminy uwzględniając wszystkie wątpliwości ujęte powyżej.


Radni Alternatywy dla Chotomowa
Mariusz Grzybek & Monika Jezierska

(Link)


 

Zobacz także:

 

– Płacę podatki tam, gdzie mieszkam! – (Tutaj)


– Wynagrodzenie wójta bez zmian – (Tutaj)

 

– Kto odpowiada za nasze pieniądze czyli wszystko w rękach Pani Wójt– (Tutaj)

 

– Składy komisji ustalone – (Tutaj)

– Kobiety rządzą Gminą
– (Tutaj)


Tags: