5 grudnia 2020

Imieniny obchodzą dzisiaj
Saba, Kryspin

O samorządzie lokalnym

Samorząd – podstawa społeczeństwa obywatelskiego

Samorzad

 

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej. Powoływana jest w celu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej.

 

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.”

 

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:

 

 

–  samorząd gminny

– samorząd powiatowy

– samorząd województwa

 

Celem samorządności w trójszczeblowej strukturze jest usprawnienie działań władz w terenie i przybliżenie ich do mieszkańca.

Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Gmina Jabłonna jest gminą wiejską (na swoim terytorium nie zawiera miasta). Wójt – osoba zarządzająca gminą jest organem wykonawczym gminy.

herb_Gmina Jabłonna

 

Gmina Jabłonna składa się z 10 miejscowosci: Jabłonna, Chotomów, Boża Wola, Skierdy Janówek Drugi, Sochocin, Dąbrowa Chotomowska, Rajszew, Trzciany, Wólka Górska.

 

Zlokalizowana jest w centralnej części Mazowsza. Położona w obszarze Kotliny Warszawskiej w dorzeczu Wisły. Znaczna część obszaru gminy Jabłonna (blisko 50% jej powierzchni) wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Na powierzchni 6455 ha mieszka ponad 16 tys. osób, z czego 75% zamieszkuje dwie główne miejscowości Jabłonnę i Chotomów.

 

Rada Gminy Jabłonna jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W skład Rady Gminy Jabłonna wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 15.

 

PowiatWyróżniamy powiaty ziemskie i grodzkie. Powiaty ziemskie skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin. Natomiast powiaty grodzkie to miasta na prawach powiatu, gminy o statusie miasta, wykonujące zadania powiatu.

herb_pow_leg

 

Powiat Legionowski jest powiatem ziemskim, położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej.

 

Składa się z pięciu gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Od zachodu graniczy z powiatem nowodworskim, od wschodu z wyszkowskim i wołomińskim, od północy z pułtuskim, a od południa z Warszawą.

 

Na powierzchni 39.278 ha mieszka blisko 110 tys. osób, z czego 55 tys. w samym Legionowie.

 

Rada powiatu legionowskiego jest organem stanowiącym  i kontrolnym samorządu powiatowego. Radni powiatowi wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych w liczbie 23.

 

Kolejny szczebel samorządu to województwo. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

 

Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy, a organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

herb_woj_maz

 

Sejmik województwa mazowieckiego jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

 

W skład Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 51.

 

Wojewoda – to terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. Według ustawy, wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie oraz organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Mankamenty samorządów:

 

 

W sytuacji, kiedy organy samorządu terytorialnego i rząd są z innych opcji politycznych, zwycięża polityka. A kiedy w grę wchodzi polityka, dobro wspólne, interes lokalny, samorządność schodzi na dalszy plan.

 

samorzad2

Jak twierdzi wiele osób reforma administracyjna wymaga niewątpliwie pewnych korekt. A to zależy, chociaż pośrednio, także od nas, mieszkańców.

 

To my wybieramy samorządowców, którzy później podejmują decyzje.

 

Jest to metoda małych kroczków, ale zawsze do przodu – do społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, do realizacji dobra wspólnego. A to możemy osiągnąć angażując się w życie społeczne i publiczne.

 

Jak pisał Arystoteles: „Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym i istota społeczną”, więc angażowanie się w sprawy lokalne leży w naturze człowieka. A samorząd pozwala na pełną realizację tej zasady.