22 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Anastazy, Wincenty

Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie


 

 

 

05-110 Jabłonna,  ul. Szkolna 2
tel. 0 22 782-50-11; 0 22 782-58-53


www.gimnazjumjablonna.republika.pl

gimnazjum@jablonna.neostrada.plDyrektor szkoły:  Wiesław Kukla
Szkoła mieści się w nowo dobudowanym skrzydle budynku szkoły podstawowej na ulicy Szkolnej 2. Uczniowie z z Chotomowa oraz Rajszewa, Skierd,  Suchocina, Trzcian i Bożej Woli  dojeżdżają do szkoły transportem zorganizowanym pod opieką nauczyciela.Gimnazjum w Jabłonnie swoją działalność rozpoczęło 1 września 1999 r. przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej. Dyrektorem został pan Wiesław Kukla. W pierwszym roku nauki gimnazjum liczyło 5 oddziałów w którym uczyło się 120 uczniów.


Od 1 września 2002 roku siedziba szkoły znajduje się w nowo pobudowanym skrzydle. O doskonałym przystosowaniu budynku do potrzeb szkolnych świadczy fakt, iż z pośród czternastu sal lekcyjnych, dwie posiadają zaplecze, a dwie są salami językowymi. Pracownia informatyczna zaopatrzona jest w 14 stanowisk uczniowskich pracujących w sieci oraz posiadających stały dostęp do Internetu.  W roku 2007 powstała druga pracownia informatyczna również na 14 stanowisk z dostępem do internetu.


W roku 2007 oddana została pełnowymiarowa hala sportowa z kompletnym zapleczem socjalnym dla uczniów jak i dla personelu obsługi.  Korzystają z niej nie tylko uczniowie gimnazjum, ale również i uczniowie ze szkoły podstawowej, a w godzinach popołudniowych mieszkańcy gminy Jabłonna


 • Obecnie Publiczne Gimnazjum liczy 13 oddziałów – 387 uczniów.


   

   

Publiczne Gimnazjum działa na podstawie Uchwały nr VI/31/99 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 1999 r. Obwód gimnazjum zamyka się w granicach administracyjnych Gminy i obejmuje miejscowości: Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Trzciany, Janówek II, Suchocin, Boża Wola, Wólka Górska, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska.


Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego szkoła:


 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w trzyletnim etapie kształcenia,
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności do nauki,
 • realizuje ustalone dla gimnazjum podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych i ścieżek edukacyjnych,
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.


Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie:


 • nauczania,
 • kształcenia umiejętności,
 • wychowania.


W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:


 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności.
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.


W zakresie kształcenia umiejętności szkoła stwarza warunki do nabywania następujących umiejętności:


 1. Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacjach własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
 3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 7. Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.


Szkoła w swojej pracy wychowawczej wspiera w tym zakresie obowiązki rodziców i zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:


 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych.
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i uczniów.


Spełniając oczekiwania uczniów i rodziców gimnazjum prowadzi zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zapotrzebowaniami uczniów. Część zajęć jest prowadzona jako zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce w celu wyrównania braków – z języka polskiego, matematyki, fizyki, języka angielskiego. Również prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb zainteresowań uczniów – koła zainteresowań: biologiczne, geograficzne, historyczne, polonistyczne, zajęcia szkolnego koła sportowego –  piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, piłki nożnej halowej chłopców, pływania dziewcząt i chłopców.


Młodzież  z Gimnazjum bierze udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu odnosząc w ostatnim czasie wiele sukcesów. Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. W tym roku szkolnym do drugiego etapu zakwalifikowało się pięciu uczniów: z matematyki, z biologii, z geografii. Uczniowie startują ponadto w wielu konkursach organizowanych na


zdjęcia: udostępnione przez Dyrekcję Gimnazjum w Jabłonnie